Menu
User Image User Image User Image User Image

Giải pháp nguồn cho thị trường SoHo

SOHO, một thuật ngữ dùng để chỉ môi trường nhà ở hoặc văn phòng nhỏ và văn hóa doanh nghiệp bao quanh nó. SOHO là một phần nhỏ nhất của một doanh nghiệp nhó. Đó có thể là một nhóm, đơn vị kinh doanh hoặc cá nhân làm việc trong sự tự do. Và SOHO có sự hạn chế về kích thước không gian văn phòng và số lượng nhân viên. SOHO, một thuật ngữ dùng để chỉ môi trường nhà ở hoặc văn phòng nhỏ và văn hóa doanh nghiệp bao quanh nó. SOHO là một phần nhỏ nhất của một doanh nghiệp nhó. Đó có thể là một nhóm, đơn vị kinh doanh hoặc cá nhân làm việc trong sự tự do. Và SOHO có sự hạn chế về kích thước không gian văn phòng và số lượng nhân viên.